Általános szerződési feltételek

Ezen az oldalon találsz meg minden olyan információt, ami a https://www.termeszetgyogyaszkepzesek.hu/ weboldal használatával, illetve a képzéseinkre történő jelentkezéssel kapcsolatos. A felnőttképzési szerződést nem papíron kötjük meg. A jelentkezés elküldésével, visszaigazolásával és a képzési díj kifizetésével jön létre a szerződés. A díjbekérőket és a számlákat E-mailben küldjük el. Arra kérünk, hogy a felmerülő kérdéseiddel elsősorban telefonon keress meg minket, mert úgy tudunk a leggyorsabban válaszolni!

Telefon (8-19 óráig)

+36705963843

Telefonos ügyfélszolgálatunk a hét minden napján 8-19 óráig elérhető a +36705963843 telefonszámon.
Teljes árlistánkat itt találhatod meg.

Általános szerződési feltételek
1. A szolgáltató adatai

Általános adatok:
Weboldal: https://www.termeszetgyogyaszkepzesek.hu
Tárhelyszolgáltató: Űrszelvényben Oszlopok Oktató Kft.
A weboldalt üzemelteti: Űrszelvényben Oszlopok Oktató Kft.
Az Általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) elérhetősége: https://www.termeszetgyogyaszkepzesek.hu/aszf.html
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: Az ÁSZF 16. pontja.
A sütikezelési tájékoztató és hozzájárulás elérhetősége: Az ÁSZF 18. pontja.

Jelen ÁSZF az alábbi szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és a képzésen részt vevő személy (a továbbiakban: Résztvevő) között jön létre, valamint vonatkozik a weboldal minden látogatójára.

Szolgáltató:
Név: Űrszelvényben Oszlopok Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: Űrszelvényben Oszlopok Kft.
Székhely: 3388 Poroszló, Rákóczi út 25.
Ügyvezető: Aradi Ágnes
Fő tevékenység: 8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás
Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 10-09-038628
Adószám: 29159464-1-10
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001095
Felnőttképzési nyilvántartást vezető hatóság megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály
Kamarai tagság: Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Oktatói felelősségbiztosítás kötvényszáma: Genereali Biztosító Zrt. 95595004749312900

A személyes ügyfélszolgálat nyitvatartása:
A székhelyen minden hónap második hétfőjén 11-13 óráig, ezen kívül előzetes egyeztetés alapján.
E-mail: info@termeszetgyogyaszkepzesek.hu
Telefon: +36705963843
A telefonos ügyfélszolgálat mindennap 8-19 óráig hívható.
A telefonos ügyfélszolgálat rejtett hívószámról nem elérhető.

HUF bankszámlaszám:
Bank neve: CIB Bank Zrt. (SWIFT: CIBHHUHB)
GIRO: 10700282-72547692-51100005
IBAN: HU54107002827254769251100005

EUR bankszámlaszám:
Bank neve és címe: Wise Europe SA, Avenue Louise 54, Room S52, Brussels, 1050, Belgium
Bank kód (SWIFT/BIC): TRWIBEB1XXX
IBAN: BE02 9672 3825 8840

2. Jogszabályi háttér

A jogszabály kivonatokra mutató hivatkozások a https://termeszetgyogyaszoktatas.hu/ oldalra mutatnak.
11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről (a továbbiakban Tgy. Vhr.)
40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban Fktv.)
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban Köznev. tv.)
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (a továbbiakban Szakképzési tv.)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptk.)
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (a továbbiakban Btk.)
2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban Szt.)
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (a továbbiakban Áfa tv.)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A Szolgáltató célja kiemelt figyelmet szentelni a Btk. kuruzslásra vonatkozó részében leírtaknak és segítséget nyújtani a jelentkezők számára az abban leírt jogkövetkezmények megelőzésében a megfelelő szakképzettség megszerzésével.
Kuruzslás 187. § (1) * Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen
a) az orvosi gyakorlat,
b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy
c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a kuruzslást az orvosi gyakorlatra jogosultság színlelésével követik el.
(3) E § alkalmazásában orvosi gyakorlatra jogosult az,
a) akinek hazai egyetemen szerzett általános orvosi vagy fogorvosi oklevele van,
b) akinek külföldi egyetemen szerzett és honosított, egyenértékűségi záradékkal ellátott általános orvosi vagy fogorvosi oklevele van,
c) a külföldi állampolgár, aki engedély alapján oklevelének honosítása nélkül fejthet ki orvosi tevékenységet, feltéve, hogy nem áll az orvosi tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
(4) A kuruzslás elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.

3. Felügyeleti szervek

Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály (cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7., telefon: +3612109721, +3612109722, E-mail: felnottkepzes@pest.gov.hu)
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága (cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 3-4., telefon: +3636522600, E-mail: hevesavig@nav.gov.hu, a továbbiakban NAV)
Országos Kórházi Főigazgatóság, Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság, Egészségügyi Képzési Főosztály (cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 15., 1444 Budapest, Pf.: 270., honlap : www.enkk.hu, ügyfélszolgálati telefonszám: +3619190343, +3613383944, E-mail: oktatas@okfo.gov.hu, termeszetgyogyaszat@okfo.gov.hu, ügyfélfogadás telefonon: hétfő-csütörtök: 8:30-15:30, a továbbiakban: OKFŐ)

4. A képzésen résztvevőkre vonatkozó feltételek

A Szolgáltató természetgyógyászati vizsgára felkészítő képzéseire kizárólag középiskolai végzettséggel rendelkező magánszemélyek jelentkezhetnek. Ez a Köznev. tv. szerint gimnázium vagy szakgimnázium befejező évfolyamának elvégzését vagy érettségi bizonyítvány meglétét jelenti. Azok, akik nem a Köznev. tv. vagy a Szakképzési tv. által jelenleg meghatározott végzettséggel rendelkeznek, az OKFŐ-nél érdeklődhetnek, hogy jogosultak-e természetgyógyászati vizsgára jelentkezni. Az érettségi bizonyítvány a vizsgára jelentkezéskor általánosan elfogadott, végzettséget igazoló okmány.
A jelentkezők végzettségét a Szolgáltató alapszabályként nem ellenőrzi, de kérésére a képzésre jelentkező vagy azon résztvevő személy köteles azt részére bemutatni elektronikus formában.
A képzésen résztvevő feladata és felelőssége a képzésekre és vizsgákra való jelentkezés folyamatának megszervezése és kivitelezése, amiben a Szolgáltató kérésre díjmentesen szakértő segítséget nyújt a képzésekre jelentkezőknek és résztvevőknek.
A képzésre jelentkező előzetes tudását a Szolgáltató nem vizsgálja, viszont a képzés során a képzésen résztvevők aktuális tudásszintjét a visszajelzések alapján figyelembe veszi és a felkészítés tematikáját folyamatosan ehhez igazítja.
Felek elfogadják, hogy alapszabályként az Fktv. alapján nem történik sem bemeneti kompetenciamérés, sem előzetes tudásmérés, illetve a Szolgáltató nem számítja be a jelentkező előzetesen megszerzett tudását. Amennyiben mégis történik ilyen, arról a felek külön megállapodnak.
A Szolgáltató indíthat viszont olyan képzéseket, amelyek az előzetesen megszerzett tudás beszámításának elve szerint jöttek létre önálló tanfolyamként és az ezekre való jelentkezésnek speciális követelményei vannak.
Az egészségügyi modulvizsga és az egészségügyi alapmodul vizsgára felkészítő tanfolyam alól felmentés jár abban az esetben, ha a vizsgára jelentkező államilag elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik és az OKFŐ által vezetett Alapnyilvántartásban (ANYI), mint közhiteles hatósági nyilvántartásban szerepel. Ezen feltétel fennállásának ellenőrzése a képzésen résztvevő felelőssége, módja pedig a https://kereso.enkk.hu/ adatbázisban való keresés. Bővebb információért az OKFŐ 3. pontban található elérhetőségein lehet a hatóságnál érdeklődni.

5. A képzésen résztvevők jogai

A Szolgáltató bármely képzésére jelentkező és jelen ÁSZF jelenlegi vagy korábbi változata szerint szerződő résztvevőket egyszerre illetik meg a szerződéskötéskor érvényes ÁSZF-ben és a jelenlegi ÁSZF-ben foglalt jogok olyan módon, hogy a kettő közül mindig a számukra kedvezőbbet kell figyelembe venni. A Szolgáltató minden időben felelősséget vállal a korábbi ÁSZF-ek szerint kötött szerződésekért, abban az esetben is, amennyiben a Szolgáltató személye időközben változott. Ilyen esetekben az ÁSZF a jogfolytonosságot szavatolja.
A felnőttképzési szerződés létrejöttét követően a résztvevőknek joga van a Szolgáltató 6. és 7. pontban megjelölt szolgáltatásainak, valamint a képzéseket kiegészítő egyéb szolgáltatásoknak az igénybevételére a képzési díj megfizetését követő 5 éven belül. A létrejött felnőttképzési szerződés szünetel viszont abban az esetben, ha a Résztvevő a képzési díj egy részletét határidőben nem fizette meg. A szünetelés a hátralék megfizetéséig tart. A szünetelés ideje alatt a Résztvevő nem jogosult igénybe venni a Szolgáltató szolgáltatásait. A Szolgáltató nem köteles továbbá a szerződést teljesíteni a továbbiakban a Résztvevő súlyos szerződésszegése esetén. Ilyen esetben a Résztvevőt a Szolgáltató írásban értesíti a szerződés megszűnéséről postai úton vagy E-mailben.
A tanfolyamokra jelentkező magánszemélyek fogyasztónak minősülnek.
A résztvevőket megilletik az elállási és felmondási jogok, valamint a szerződés megszüntetésének az ÁSZF 10. pontjában részletezett jogai.
Panasz esetén a résztvevőknek joga van az ÁSZF 14. pontja szerinti eljárások gyakorlásához, valamint az ÁSZF 3. pontja szerinti felügyeleti szervekkel történő kapcsolatfelvételhez.
A weboldalt használó bármely személy jogosult az ÁSZF 18. pontjában foglalt sütikezelési hozzájárulásán bármikor módosítani.

6. A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató az OKFŐ által szervezett és a Tgy. Vhr. által szabályozott természetgyógyászati vizsgákra történő felkészítéssel, valamint egyéb, a természetgyógyászathoz kapcsolódó képzések szervezésével és oktatásával foglalkozik.
A képzések megszervezése és a jelentkezések fogadása a Szolgáltató részéről elsősorban a https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu és a https://www.termeszetgyogyaszkepzesek.hu/ internetes oldalak üzemeltetésével valósul meg.
Az oldalon belül a "Jelentkezés" aloldalon a "Jelentkezem a képzésre" gombra kattintva lehet a képzésekre jelentkezni. A jelentkezési űrlap kitöltésével és az adatok elküldésével fejezi ki a jelentkező a szerződéskötési szándékát, amelyet a tanfolyam díjának a megfizetésével véglegesít. Részletfizetés esetén a felnőttképzési szerződés az első részlet megfizetésével létrejön, viszont a Szolgáltató részéről a szerződés maradéktalan teljesítésének feltétele a teljes képzési díj megfizetése.
A képzéseket a Szolgáltató személyesen, kontaktórák formájában tartja meg a meghirdetett képzések leírásában található településen. A foglalkozások pontos helyszínét és a közreműködő oktatók számát a Szolgáltató a jelentkezők számának függvényében határozza meg. 
A felek külön megállapodhatnak abban, hogy a képzés egy részét vagy egészét a Szolgáltató a Résztvevő részére online konzultációként biztosítja. Ez például  történhet a Résztvevő külön kérésére betegség esetén. Ezeken a konzultációkon ugyanolyan arányban kötelező a részvétel, mint a kontaktórás foglalkozáson, de ilyen esetben a jelenléti ív személyes aláírása helyett más formában történik a részvétel regisztrálása (például Zoom chatre történő bejelentkezés a foglalkozás elején és végén).
Kontaktórának az Fktv. szerint a képzésen résztvevő személyes jelenlétét igénylő tanóra, konzultációnak pedig az elsajátítandó ismeret átadását, megerősítését elősegítő, a képzésen részt vevő személy és az oktató, tutor közötti olyan megbeszélés minősül, amely elektronikus úton is megvalósulhat.
A képzések tananyagegységeit a Szolgáltató a képzések leírását tartalmazó aloldalakon határozza meg. Ez az adott képzés tematikája. A tananyagegységekhez rendelt óraszámok egyenként 45 perces foglalkozási egységeket jelölnek, vagyis például 2 óra foglalkozás 90 percig tart.
A képzési programot az adott képzés leírását tartalmazó aloldalon határozza meg a Szolgáltató.
A képzések megkezdésének időpontja minden esetben a jelentkezéskor meghatározott kezdő időpont, amely vagy a képzés első kontaktórájának időpontja, vagy a képzés első konzultációjának az időpontja (amelyik korábbi). 
A képzések befejezésének várható időpontja minden esetben a jelentkezéskor meghatározott befejező időpont, amely vagy a képzés utolsó kontaktórájának időpontja, vagy a képzés utolsó konzultációjának az időpontja (amelyik későbbi). 
A képzés befejezésének tényleges időpontja eltérhet a képzés befejezésének várható időpontjától, amennyiben a Résztvevő nem teljesíti a legalább 85%-os részvételi arányt. Ebben az esetben a képzés befejezésének tényleges időpontja a pótlás vagy ismétlés teljesítése olyan módon, hogy a 85%-os részvételi arány teljesüljön.
A Szolgáltató elkötelezett a felnőttképzési tevékenység szakszerű elvégzésében, ezért minden foglalkozás igazodik a képzés általános tartalmához, tananyagegységeihez és az adott foglalkozásra ütemezett konkrét tematikához, ugyanakkor a képzésen résztvevők személyes felkészültségéhez és igényeihez is.
A létrejött felnőttképzési szerződés szünetel abban az esetben, ha a Résztvevő a képzési díj egy részletét határidőben nem fizette meg. A szünetelés a hátralék megfizetéséig tart. A szünetelés időtartama alatt a Résztvevő nem jogosult a 6. pont szerinti szolgáltatásokat igénybe venni.

7. Kiegészítő szolgáltatások

A Szolgáltató az alábbi, felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokat végzi.
A képzésekre történő jelentkezéssel és a képzési díj megfizetésével a képzésen részt vevő személyek lehetőséget kapnak térítésmentesen részt venni a Szolgáltató azonos témájú jövőbeni képzésein a jelentkezéstől számított 5 éven belül, mennyiségi korlátozás nélkül.
A képzésekhez kapcsolódó esetleges szállás és étkezés díjára a térítésmentesség nem terjed ki. Az életmódtáborok ismétlése féláron lehetséges és ez a kedvezmény kizárólag azonos témájú életmódtábor ismétlésére vonatkozik.
Az ismétlésre a Szolgáltató a https://www.termeszetgyogyaszkepzesek.hu/ oldalon található időpontokban és a https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu/naptar.html oldalon található képzési naptárban (képzési naptár és meghirdetett képzéseink) szereplő időpontokban biztosít lehetőséget.
A tanfolyamokon való ismételt részvétel minden esetben előzetes egyeztetéshez kötött, amelyet a Résztvevő a Szolgáltató 1. pontban felsorolt elérhetőségein kezdeményezhet.
A foglalkozásokon egyes esetekben készített hang- és képfelvételek megtekintését a Szolgáltató szintén díjmentesen lehetővé teszi a képzésre történő jelentkezéstől és a képzési díj első részletének megfizetésétől számított 5 éven belül azon személyeknek, akik az adott képzésen részt vettek (vagy részt vehettek volna és erre vonatkozó igényüket előzetesen jelezték).
A létrejött felnőttképzési szerződés szünetel abban az esetben, ha a Résztvevő a képzési díj egy részletét határidőben nem fizette meg. A szünetelés a hátralék megfizetéséig tart. A szünetelés időtartama alatt a Résztvevő nem jogosult a 7. pont szerinti kiegészítő szolgáltatásokat igénybe venni.

8. A felnőttképzési szerződés létrejötte

A felnőttképzési szerződés magyar nyelven jön létre az 1. pontban megjelölt Szolgáltató és egy magánszemély jelentkező között.
A Szolgáltató kijelenti, hogy célirányosan kompetenciakialakításra vagy -fejlesztésre irányuló és szervezetten megvalósuló üzletszerű gazdasági tevékenységet végez.
A Szolgáltató jelen szerződés hatálya alá tartozó és természetgyógyászati vizsgákra felkészítő felnőttképzési tevékenységét a Tgy. Vhr. alapján végzi, ami így az Áfa tv. értelmében mentes az általános forgalmi adó alól.
A képzésre jelentkező magánszemély és az 1. pontban megjelölt Szolgáltató között felnőttképzési szerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint az alábbi módon.
A https://www.termeszetgyogyaszkepzesek.hu/jelentkezes.html oldalon elhelyezett "Jelentkezem a képzésre" gombra kattintva lehet a Szolgáltató képzéseire jelentkezni. Az űrlap kitöltésével és az adatok elküldésével a jelentkező határozottan kifejezi a szerződéskötési szándékát, amelyet a tanfolyam díjának a megfizetésével véglegesít. Részletfizetés esetén a felnőttképzési szerződés az első részlet megfizetésével létrejön, viszont a Szolgáltató részéről a szerződés maradéktalan teljesítésének feltétele a teljes képzési díj megfizetése.
A Szolgáltató a jelentkezést a jelentkező által megadott E-mail címre visszaigazolja.
A felnőttképzési szerződés ebben az esetben a Szolgáltató további külön visszaigazolása nélkül elektronikus úton létrejön az űrlap kitöltését és a tanfolyami díj első részletének befizetését követő 3. napon. Ezen időszakon belül a jelentkezőnek lehetősége van a Szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségein jelezni az esetleges adatbeviteli hibák kijavítására utaló szándékát, és ebben az esetben a felek (jelen ÁSZF-ben rögzített) kölcsönös nyilatkozata szerint ez a bejelentés a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőző kijavításnak minősül. Amennyiben a Szolgáltató a szerződéskötést elutasítja, arról szintén ezen időszakon belül tájékoztatja a tanfolyamra jelentkezőt.
Az ilyen módon elektronikus úton létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül a Ptk. XVI. fejezete szerint. A jelentkezési űrlap adatairól készült E-mail kivonat a hozzá csatolt aktuális ÁSZF-et tartalmazó melléklettel együttesen alkotják az elektronikus úton létrejött szerződést. Ezeket a dokumentumokat a Szolgáltató tárolja és kérésre a képzésen résztvevő részére másolatban megküldi.
A jelentkezési űrlap kitöltésével a jelentkező vállalja a felelősséget az abban szereplő adatok valódiságáért és hitelességéért. A hibák kijavításának eszköze a jognyilatkozat megtétele előtt a jelentkező részéről történő átolvasás és kijavítás. Amennyiben valamely mező kitöltése hibásan történt meg, a felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hibás adatot mielőbb kijavítsák bármikor a szerződés ideje alatt. A jóhiszemű adat tévesztés a felek kölcsönös szándéka szerint nem minősül szerződésszegésnek. A hibás adatok kijavítására és a megváltozott adatok rögzítésére irányuló kommunikáció a Szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségein, valamint a tanfolyamon résztvevő által megadott elérhetőségeken történik észszerű határidőn belül.
Létrejöhet a felnőttképzési szerződés a jelen ÁSZF-től eltérő feltételek szerint is, amennyiben erre vonatkozóan a felek írásban megállapodnak. Ebben az esetben elektronikus úton nem jöhet létre a szerződés. Az írásbeli megállapodás viszont történhet E-mail-ben is és hivatkozhat jelen ÁSZF tartalmára.
A létrejött felnőttképzési szerződés szünetel abban az esetben, ha a Résztvevő a képzési díj egy részletét határidőben nem fizette meg. A szünetelés a hátralék megfizetéséig tart.

9. A képzés díja

A tanfolyamok részletfizetés esetén fizetendő díja és a tanfolyamok egyösszegű, legalább 15 nappal a képzés kezdete előtt megfizetendő díja a https://www.termeszetgyogyaszkepzesek.hu/index.html oldalon található árlistán van feltüntetve. A jelentkezőnek a jelentkezés során kell bejelölnie, hogy igényt tart-e az egyösszegű előre fizetés esetén biztosított kedvezményre. Amennyiben a jelentkező legalább három képzésre jelentkezik egyszerre és legalább három képzésnél bejelöli az  egyösszegű fizetést, automatikusan 5% kedvezményt kap a szóban forgó képzések díjából. A kedvezményes képzési díj feltétele viszont, hogy a legkorábban induló képzés kezdete előtt legalább 15 nappal kifizetésre kerüljön az 5%-kal csökkentett összeg. Amennyiben a Szolgáltató tévedésből nem érvényesíti valamely kedvezményt, vagy a Résztvevő a jelentkezéskor nem jelöli be a kedvezményes díjat, de a teljesítése mégis megfelel a kedvezmény kritériumainak, abban az esetben a Résztvevő jogosult utólag kérni a díjkülönbözet érvényesítését és visszautalását vagy más képzés díjába történő beszámítását. A képzési díj esetenként a képzési időpontokhoz egyenként van hozzárendelve, így amennyiben egy tanfolyamot a Szolgáltató többféle díj ellenében szervez (például előre ütemezett árváltoztatás esetén), a képzés pontos ideje mellett kerül feltüntetésre a pontos képzési díj. A képzés díja előre fizetés esetén banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel, illetve bankfiókba történő befizetéssel teljesíthető. Készpénzes fizetésre kizárólag a teljes árú (nem kedvezményes) részletfizetés esetén van lehetőség. A Szolgáltató a jelen ÁSZF tárgyát képező szolgáltatások előre megfizetett díjáról (vagy díj részletekről) minden esetben a kifizetést követően elektronikus előlegszámlát, majd a szolgáltatás teljesítését követően elektronikus számlát állít ki. A jelentkező a jelentkezésével hozzájárul az elektronikus számla kiállításához és E-mail útján történő kézbesítéséhez, illetve hozzájárul a számlázáshoz szükséges adatai kezeléséhez a 16. pont szerint. A jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató egyes esetekben automatikus számla kiállítást alkalmaz, és ezért a jelen ÁSZF elfogadásával a jelentkező teljes felelősséget vállal azért, hogy a megadott számlázási adatai helyesek és pontosak. Tudomásul veszi továbbá, hogy a NAV online adatszolgáltatás keretében megváltoztatás nélkül továbbításra kerülhetnek ezek az adatok a NAV rendszerébe is (az aktuális jogszabályok által meghatározott módon). A jelentkező a felnőttképzési szerződés megkötésével kártérítési felelősséget vállal a Szolgáltató esetleges téves adatszolgáltatásból származó mulasztásáért, amennyiben az a fentiek szerint a jelentkezőnek felróható.
A Szolgáltató a jelentkezést követően díjbekérőt állít ki és küld meg a jelentkező E-mail címére. Ez segíti a pontos és gyors kifizetést és számla kiállítást.
A létrejött felnőttképzési szerződés szünetel abban az esetben, ha a Résztvevő a képzési díj egy részletét határidőben nem fizette meg. A szünetelés a hátralék megfizetéséig tart. Amennyiben a képzés befejező napján a szerződés szünetel, a ki nem egyenlített díjbekérő helyett a Szolgáltató átutalásos fizetési móddal és három napos fizetési határidővel számlát állít ki, amelybe beszámítja a korábbi előlegszámlák összegét. Amennyiben a kiállított számla sem kerül a fizetési határidőig kiegyenlítésre, a Szolgáltató a törvényes kamatokat is felszámíthatja a Részvevőnek a hátraléka után.
A képzési díj költségviselőjét a jelentkező a jelentkezési űrlapon a számlázási adatok kitöltésével határozza meg. Alapesetben a költségviselő a jelentkező.
A képzések díját bármilyen kedvezmény érvényesítése esetén a képzés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően kell legkésőbb megfizetni. Egyéb esetekben a képzés teljes árú, kedvezmény nem érvényesíthető. Teljes árú képzési díj esetén lehetőség van részletfizetésre. Ebben az esetben a képzési díjat a Résztvevő legfeljebb annyi részletben fizetheti meg, ahány képzési napot tartalmaz a tanfolyam. A Résztvevő akkor jogosult egy kontaktórás vagy konzultációs képzési foglalkozáson részt venni, amennyiben a képzés korábbi foglalkozásainak (a képzési díj és a képzés óraszáma alapján arányosított) díját már megfizette, valamint az adott napra tervezett foglalkozások arányos díját is már megfizette. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden képzési napon a képzés kezdete előtt lehetőség van az adott képzési napra vonatkozó arányos képzési díj megfizetésére ahhoz, hogy a Résztvevő a teljes képzésen való részvételre jogosult legyen és jelen ÁSZF által biztosított minden előnyt élvezhesse, különös tekintettel az ÁSZF 6. és 7. pontjában felsorolt szolgáltatások igénybe vételére.
A nem magyar forint pénznemben indított átutalások esetében felmerülő esetleges költségeket a jelentkező köteles megtéríteni a Szolgáltató részére. A Szolgáltató külön kérésre külföldi pénznemekben is biztosíthat fizetési lehetőséget, egyéni megállapodás alapján. Az ilyen megállapodás a szerződés egyéb részét nem érinti. Euróban történő átutalás indítás esetén a Szolgáltató külön javasolja, hogy a Résztvevő kérjen euróban kiállított díjbekérőt, mivel előfordulhat, hogy egy euróról forintra váltott átutalásnál nem érkezik meg a magyar forintban meghatározott teljes képzési díj a Szolgáltató bankszámlájára.

A természetgyógyász vizsgára felkészítő tanfolyamok díjait az alábbi árlista tartalmazza:
Egészségügyi alapismeretek képzés: 84.000 Ft (legalább 15 napos előre fizetéssel: 75.600 Ft),
Természetgyógyászati alapismeretek képzés: 84.000 Ft (legalább 15 napos előre fizetéssel: 75.600 Ft),
Természetgyógyász életmódtábor: a képzésre a https://termeszetgyogyaszoktatas.hu/termeszetgyogyasz-eletmodtabor.html oldalon lehet jelentkezni, a szerződés feltételeit a https://termeszetgyogyaszoktatas.hu/aszf.html oldal tartalmazza,
Akupresszőr képzés: 128.000 Ft (legalább 15 napos előre fizetéssel: 115.200 Ft),
Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta képzés: 112.000 Ft (legalább 15 napos előre fizetéssel: 100.800 Ft),
Életmód-tanácsadó és terapeuta képzés: 352.000 Ft (legalább 15 napos előre fizetéssel: 316.800 Ft),
Életmód-tanácsadási ismeretek modul: 128.000 Ft (legalább 15 napos előre fizetéssel: 115.200 Ft),
Reflexológus képzés: 128.000 Ft (legalább 15 napos előre fizetéssel: 115.200 Ft),
Alternatív fizioterapeuta képzés: 112.000 Ft (legalább 15 napos előre fizetéssel: 100.800 Ft),
Bioenergetikus képzés: 96.000 Ft (legalább 15 napos előre fizetéssel: 86.400 Ft),
Fitoterapeuta képzés: 112.000 Ft (legalább 15 napos előre fizetéssel: 100.800 Ft),
Fülakupunktúrás addiktológus képzés: 80.000 Ft (legalább 15 napos előre fizetéssel: 72.000 Ft),
Kineziológus képzés: a képzésre a https://termeszetgyogyaszoktatas.hu/kineziologus-kepzes.html oldalon lehet jelentkezni, a szerződés feltételeit a https://termeszetgyogyaszoktatas.hu/aszf.html oldal tartalmazza,
Szemtréner képzés: 96.000 Ft (legalább 15 napos előre fizetéssel: 86.400 Ft).

Legalább három képzés együttes előre fizetése esetén a kedvezményes, előre fizetés esetén érvényes díjból további 5% kedvezményt kell levonni.
Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása esetén a képzés tájékoztató oldalán meghatározott vagy a felmérés során egyedileg meghatározott kedvezményes képzési díjat kell megfizetni.

Az aktuális havi akció összegét és érvényességét a https://www.termeszetgyogyaszoktatas.hu/akcio.html oldal tartalmazza. Akciós díjú képzések és egyéb szolgáltatások esetében az akciók érvényességi idején belül a Szolgáltató az akciós díjat határozza meg átmenetileg a képzés vagy egyéb szolgáltatás díjaként. Az akciós díjat a jelentkező a jelentkezéstől számított egy munkanapon belül köteles megfizetni, különben az akciós díj helyett az árlista szerinti díjat kell megfizetnie.

10. Elállási és felmondási jog, a szerződés megszűnése

A tanfolyamainkra jelentkezőt 14 napos elállási jog illeti meg, amellyel a Szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségeinek valamelyikére intézett egyértelmű írásos nyilatkozatával élhet. Amennyiben ezt legkésőbb a tanfolyam elindulását megelőző napon teszi meg, abban az esetben a teljes tanfolyami díj visszajár a jelentkező részére. Amennyiben az elállási jog bejelentésének időpontjában a tanfolyam már elkezdődött, abban az esetben a tanfolyami díj arányos része jár vissza a tanfolyamból hátralévő tanfolyami napokra vonatkozóan. A számítás alapja minden esetben a megkezdett és nem megkezdett tanfolyami napok egész számának aránya. A tanfolyami napok előre meghirdetett, változó számú tanfolyami órákból állnak. Egy tanfolyami óra 45 percből áll.
A képzésen résztvevőt indoklás nélküli felmondási jog illeti meg, amelyet írásban tud bejelenteni a Szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségeinek valamelyikén. Ebben az esetben a tanfolyami díj arányos része jár vissza a tanfolyamból hátralévő és el nem kezdődött tanfolyami napokra vonatkozóan. A számítás alapja minden esetben a megkezdett és nem megkezdett tanfolyami napok óraszámainak aránya.
Ezekben az esetekben a Szolgáltató a Résztvevő részére legfeljebb 15 napon belül fizeti vissza a tanfolyami díj arányos részét. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nem azonnali visszafizetés különösen abban az esetben indokolt, amikor a Szolgáltató részére bankkártyás fizetési szolgáltatást nyújtó pénzintézet a Résztvevő által befizetett összeget visszatartja, vagyis a visszafizetendő összeg nem azonnal áll a Szolgáltató rendelkezésére.
A Szolgáltatót az alábbi módon illeti meg a felmondási jog. Amennyiben a képzésen résztvevő az ÁSZF valamely pontját (különös tekintettel a 12. pontra) megszegi, a Szolgáltató figyelmeztetheti a Résztvevőt arra, hogy élni kíván a felmondási jogával. Abban az esetben, ha a figyelmeztetést követően a szerződésszegés megismétlődik, a Szolgáltató élhet a felmondási jogával. Ebben az esetben a tanfolyami díj arányos része jár vissza a Résztvevőnek a tanfolyamból hátralévő óraszámra vonatkozóan. A számítás alapja minden esetben a megkezdett és nem megkezdett tanfolyami napok óraszámainak aránya.
A szerződés a 7. pontban leírt szolgáltatások rendelkezésre állása okán a létrejöttétől számított 5 évig van érvényben függetlenül attól, hogy elektronikus úton jött-e létre.
A tanfolyamon esetenként (a Szolgáltató vagy a Résztvevő által) készített vagy a tanfolyam során rendelkezésre bocsátott álló- és mozgókép-, illetve hangfelvételek a Résztvevő által harmadik személynek bármilyen formában történő átadása - a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül - a Résztvevő súlyos szerződésszegésének minősül. Ilyen esetben a szolgáltató jogosult a szerződés azonnali megszüntetésére. A Résztvevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy ebben az esetben a képzési díj sem egészben, sem részben nem jár neki vissza. Továbbá az ilyen módon okozott kárt a Résztvevő köteles a Szolgáltató részére megtéríteni.

Az Fktv. 7. A felnőttképzési jogviszony 13/A. § szerint:
(1) A felnőttképzési jogviszony a felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.
(2) A felnőttképzési szerződést a képzésben részt vevő személy felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
b) a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti vagy
c) a képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.

11. A tanúsítvány és az adatlap kiállításának feltételei

A tanfolyamok elvégzéséről a Szolgáltató a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben tanúsítványt, valamint az OKFŐ részére adatlapot állít ki a 2. pontban megnevezett jogszabályok alapján.
A tanúsítvány és az adatlap kiállításának feltételei az alábbiak.
A felnőttképzési szerződés létre kell, hogy jöjjön a 8. pontban meghatározott módon.
A létrejött felnőttképzési szerződés szünetel abban az esetben, ha a Résztvevő a képzési díj egy részletét határidőben nem fizette meg. A szünetelés a hátralék megfizetéséig tart. A szünetelés ideje alatt a Szolgáltató sem adatlapot, sem tanúsítvány nem állít ki.
A képzésen résztvevő az óraszámok tekintetében legalább 85%-os részvétellel jelen kell, hogy legyen a tanfolyam foglalkozásain. Ennek hiányában a Résztvevőnek lehetősége van egy későbbi tanfolyamon ismétlés keretében teljesíteni a 85%-os részvételi arányt. Az ismétlés díjmentes az oktatás díjára vonatkozóan, viszont az esetleges szállás és étkezés költségét meg kell téríteni. Ebben az esetben a Résztvevő az eredeti képzés tekintetében nem kap sem adatlapot, sem tanúsítványt. Ehelyett a későbbi tanfolyamra új résztvevőként kerül rögzítésre a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben és a 85%-os részvételi arányt újból teljesítenie kell a tanúsítvány és az adatlap kiállításához.
A tanfolyamok ismétlése a https://www.termeszetgyogyaszkepzesek.hu/ oldalon meghirdetett képzésekre vonatkozó időpont foglalással történik, amely a Szolgáltató 1. pontban megnevezett elérhetőségeinek valamelyikére intézett, egyértelmű írásbeli megkereséssel lehetséges.
Külön kérés és egyéni mérlegelés alapján a Szolgáltató lehetőséget biztosíthat arra, hogy a Résztvevő legfeljebb a képzés befejező napját követő 60 napon belül bepótolja az elmaradt részvételt (kizárólag az elmaradt órákat). Az ilyen módon szervezett pótló foglalkozás a Résztvevő és a Szolgáltató közös, egyéni megállapodása szerint lehet díjmentes vagy térítés köteles. Ilyen esetben (ha a részvétel pótlólag megvalósul) az eredeti képzés válik teljesítetté és a tanúsítvány, valamint az adatlap pótlólag kiállításra kerül. A felek külön megállapodhatnak abban, hogy a pótlást a Szolgáltató a Résztvevő részére online konzultációként biztosítja. Az online pótlás a 6. pontban leírtak szerint történik.

12. A résztvevők magatartására vonatkozó szabályok

Mind a képzéseken résztvevőkre, mind a képzések oktatóira ugyanazok a magatartási szabályok vonatkoznak, közöttük ebből a szempontból nincs különbség.
A képzések oktatóinak joguk van viszont a résztvevőket moderálni, a magatartási szabályok betartására kérni, illetve szükség esetén utasítani vagy a foglalkozáson való részvételtől eltiltani. A vezető oktatónak ugyanilyen jogai vannak a többi oktatóval szemben is (amennyiben egy foglalkozáson egynél több oktató van jelen).
A képzések szervezésével és minden egyéb kapcsolódó kommunikációval és tevékenységgel kapcsolatosan ugyanezen magatartási szabályok alkalmazása az elvárt, észszerű és életszerű kereteken belül.
A résztvevőknek nincs joguk a képzés menetét indokolatlanul, túl sok, a témához nem kapcsolódó kommunikációval vagy másokat zavaró viselkedéssel akadályozni, illetve az oktatást bármilyen módon leállítani, az oktatás folytatását megakadályozni. A résztvevők moderálása az oktatók feladata, szóbeli vagy írásbeli kéréssel vagy figyelmeztetéssel. Sikertelen moderálás esetén az oktató a Résztvevőt eltilthatja a képzésen való részvételtől.
Elvárt, hogy minden Résztvevő minden más személlyel tisztelettudóan és egyenrangúan kommunikáljon a képzés során. A gyűlöletkeltés és a megalázás bármilyen formái, bármilyen okból vagy akár ok nélkül is tiltottak a foglalkozásokon, valamint súlyos szerződésszegésnek minősülnek. Ilyen esetben a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Mindenki, aki a képzéseken részt vesz (beleértve az oktatókat is) külön elfogadja, hogy a barátságos és hatékony légkör megteremtése és fenntartása érdekében a Szolgáltató elkötelezett az általános tegeződés mellett. Ezért a tegeződés szabályait a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó képzéseken mindenki kifejezetten elfogadja és alkalmazza.
Bármilyen, az oktatás során az oktató közreműködésével nem megoldható probléma vagy panasz esetén a Szolgáltató kompetenciája a résztvevőkkel történő viták rendezése. A résztvevők a tanfolyamokkal kapcsolatos esetleges problémáikat vagy észrevételeiket közvetlenül a Szolgáltató felé kell, hogy jelezzék az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén, de a gyors vitarendezés érdekében elsősorban személyesen vagy telefonon. Amennyiben a Résztvevő az esetleges problémáit nem közvetlenül a Szolgáltató ügyfélszolgálatán vagy a Szolgáltató vezető képviselőjének jelzi, abban az esetben a Szolgáltató nem vonható felelősségre az ebből eredő károkért vagy kellemetlenségekért.
Ha a panaszkezelési szabályok betartása helyett a Résztvevő a problémáit nem jelzi a Szolgáltató felé, hanem helyette bármely más személynél a Szolgáltató rossz hírét kelti, a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az ilyen eset súlyos szerződésszegésnek minősül.

13. A szolgáltatóra vonatkozó magatartási szabályok

A Szolgáltató értelemszerűen kötelezőnek elfogadja magára és alkalmazottaira, valamint alvállalkozóira vonatkozóan a 12. pontban leírt magatartási szabályokat. Kötelezettséget vállal a foglalkozások ezen elvek szerinti moderálására és a biztonságos és támogató légkör megteremtésére.
Ugyanakkor a Szolgáltató kijelenti, hogy a tanfolyamok tartalmazhatnak a nyugalom megzavarására alkalmas módszereket és eljárásokat, amelyeket kizárólag az aktuális résztvevők beleegyezésével alkalmazhatnak. A tanfolyamok célja a kompetencia fejlesztés és a résztvevők támogatása az elhagyni vagy megváltoztatni kívánt megszokások háttérbe szorításában. Viszont az ezekre irányuló módszerek is kizárólag a résztvevők beleegyezésével alkalmazhatók.

14. Panaszkezelés

A képzéseken résztvevők az 1. pontban megjelölt módokon és elérhetőségeken tehetnek észrevételt vagy panaszt a Szolgáltatónál. A szóbeli panaszokra azonnali szóbeli válasz várható, az írásos panaszokra legfeljebb 30 napon belül válaszol a Szolgáltató. Felek kifejezetten vállalják, hogy rejtett hívószámról egymás irányába telefonhívást nem indítanak.
A fogyasztónak lehetősége van az Európai Bizottság "Online vitarendezés" szolgáltatásának igénybe vételére, amely a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show oldalon elérhető.
A Résztvevőnek lehetősége van továbbá a 3. pontban megjelölt felügyeleti szervekkel is felvenni a kapcsolatot, amennyiben a Szolgáltató panaszkezelésével nem elégedett.

15. Szerzői jogi nyilatkozat

A https://www.termeszetgyogyaszkepzesek.hu/ internetes oldalon és aloldalain található tartalom jelentős része szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalmi elemekről a Szolgáltató az 1. pontban megjelölt elérhetőségei valamelyikére intézett írásos kérésre tud tájékoztatást adni a kérdéses tartalmi elem egyenkénti felsorolását követően, 30 napon belül írásban. Ennek hiányában a teljes tartalom szerzői jogi védelem alatt állónak tekintendő.
Tilos a weboldal bármely elemének üzleti célú felhasználása a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül. Amennyiben a weboldalunk felhasználója üzleti célból előzetes írásbeli megállapodás hiányában részben vagy egészben lemásolja a weboldalt (különös tekintettel az ÁSZF részeire vagy egészére), abban az esetben jelen szerződés értelmében köteles 300.000 forint szerzői jogdíjat megfizetni a Szolgáltató részére. Amennyiben a szerzői jogdíj az esetleges fizetési meghagyás kibocsátását követően sem térül meg, a felhasználó a szerzői jogdíjon felül 200.000 forint kötbért is köteles fizetni a Szolgáltató részére a jogi érdekérvényesítés költségtérítéseként. Amennyiben a jogi érdekérvényesítés költségei meghaladják a 200.000 forintot, a valós költségeket kell a felhasználónak megtérítenie. A szerzői jogdíj és a kapcsolódó költségek megfizetéséért a weboldal felhasználója, a domain-használó és a másolásban és felhasználásban közreműködő egyéb személyek is korlátlanul és egyetemlegesen felelősek.
A nem üzleti célú felhasználás kizárólag a pontos forrás megjelölésével történhet. 
A weboldalon található esetleges hibák kijavítására vonatkozóan a Szolgáltató elkötelezett. A hibák feltárására vonatkozó tájékoztatásokat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken lehet megtenni.

16. Adatkezelési tájékoztató

A Szolgáltató a képzésekre jelentkezők és a képzéseken résztvevők adatait tárolja.
Az adatokhoz az 1. pontban megjelölt, a szolgáltatást végző, a weboldalt üzemeltető és tárhelyszolgáltató természetes és nem természetes személyek férhetnek hozzá. Ezen kívül a szerződéssel kapcsolatos és a weboldal használatával kapcsolatos adatok egy részéhez azok a természetes és nem természetes személyek férhetnek még hozzá, akiket az adatkezelési tájékoztató külön megnevez.
Az adatok tárolásának célja a 6. és 7. pontban leírt szolgáltatások, valamint a 8., 10., 11. és 14. pontban leírt eljárások folyamatának a biztosítása.
Az Fktv. 16. § értelmében a felnőttképzőnek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és - a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében - annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie:
a) a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,
b) a képzésben részt vevő személy 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyes adatait, valamint az oktatás, képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat,
c) a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat,
e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések eredeti példányát,
g) az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat.
Továbbá az Szt. 169. § (2) értelmében a jelentkezési űrlap kivonatát és az aktuális ÁSZF másolatát mint számviteli bizonylatokat a szolgáltató 8 évig köteles őrizni.
A Szolgáltató online közvetítés esetén a konzultációkról készült videófelvételeket és chat kivonatokat tekinti a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumoknak, valamint a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumoknak az Fktv. szerint.
A 6. pontban leírt szolgáltatások nyújtása során a Szolgáltató a foglalkozások egy részéről hang- és képfelvételeket (álló- és mozgóképet egyaránt) készít a 6. és 7. pontban leírt szolgáltatások teljesítésének biztosítására. A jelentkezők a jelentkezési űrlap kitöltésével hozzájárulnak a felvételek elkészítéséhez és az Fktv. 16. § értelmében a keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig történő kezeléséhez.
A felvételekhez az adott foglalkozáson résztvevő és a foglalkozáson való jogos részvételét előzetesen bejelentő személyek férhetnek hozzá a szerződés ideje alatt.
A felnőttképzési államigazgatási szerv az Fktv. szerint a pályakövetési rendszer működtetése céljából az adatokat azok keletkezésétől számított 50. év utolsó napjáig kezeli, ezt követően a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait átadja az illetékes levéltárnak.

A Szolgáltató az Szt. szerinti kötelezettségei teljesítésére (különös tekintettel a 151. § (1) b) szerinti kötelezettségre) és azon felül is az Szt. 150. § (2) szerinti számviteli szolgáltatás, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és az azzal kapcsolatos tanácsadás elvégzésére az ENIGMA 2010 Szolgáltató Kft. (székhely: 1041 Budapest, Erzsébet utca 32. 4. em. 25., adószám: 22756297-2-41, E-mail cím: pordan.veronika@gmail.com) szolgáltatásait veszik igénybe.

A díjbekérők, előleg számlák és számlák kiállítását és az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások kezelését a Szolgáltatók a Billingo Technologies Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em., cégjegyzékszám: 01-10-140802, adószám: 27926309-2-41, web: www.billingo.hu, E-mail: hello@billingo.hu) online számlázó rendszerén belül végzik. Adatkezelési tájékoztatójuk a https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon található. Partnerük a Barion Payment Zrt. H-EN-I-1064/2013. A Billingo rendszerén belül indított pénzügyi műveletekre (például Barion bankkártyás fizetés) vonatkozó általános szerződési feltételek és adatkezelési tájékoztató közzététele a Billingo Technologies Zrt. feladata és felelőssége.

A Billingo rendszerén belül indított Barion bankkártyás fizetés szolgáltatója a Barion Payment Zrt. (székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1., cégjegyzékszám: 01-10-048552, licencazonosító: H-EN-I-1064/2013, intézményazonosító: 25353192, adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014, Helpdesk: +3614647099). Adatkezelési tájékoztatójuk a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon érhető el.

A hírlevélre történő feliratkozás esetén a feliratkozó elfogadja, hogy az 1. pontban megjelölt Szolgáltatótól marketing célú küldemények érkeznek a megadott E-mail címére. Ezt a nyilatkozatát bármikor visszavonhatja és leiratkozhat a hírlevélről a Szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségei bármelyikén. A leiratkozásra vonatkozó kérelmet a Szolgáltató 3 napon belül köteles teljesíteni. A küldött E-mailek szintén tartalmaznak hivatkozást a közvetlen leiratkozásra vonatkozóan. A Szolgáltató átlagosan hetente egy E-mail kiküldését vállalja hírlevél küldés szolgáltatás keretében a feliratkozók részére. A feliratkozó elfogadja, hogy a Szolgáltató harmadik fél (alvállalkozó) felé továbbítják a feliratkozási adatait. Az alvállalkozó a https://mailchimp.com/ oldalt üzemeltető The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Az adatkezelés kizárólag a feliratkozó E-mail címére terjed ki, más adatot a hírlevél küldés szolgáltatás során nem kezelünk. Az adatszolgáltatás marketing célú.

A push üzenetekre történő feliratkozás esetén a feliratkozó elfogadja, hogy az 1. pontban megjelölt Szolgáltatótól marketing célú üzenetek érkeznek a vezeték nélküli készülékére vagy a böngészőjébe. A szolgáltatásról leiratkozni a feliratkozó a saját készülékén vagy a saját böngészőjében tud. A 45 napja inaktív feliratkozások automatikusan törlődnek. A feliratkozó tudomásul veszi (és annak tudatában iratkozik fel), hogy a Szolgáltatónak nincs lehetősége külön kérésre kézzel megszüntetni push üzenetekre történő feliratkozásokat. A Szolgáltató átlagosan hetente egy üzenet kiküldését vállalja push üzenet küldés szolgáltatás keretében a feliratkozók részére. A feliratkozó elfogadja, hogy a Szolgáltató harmadik fél (alvállalkozó) felé továbbítják a feliratkozási adatait. Ez az adattovábbítás teljesen automatikus. Az alvállalkozó a https://sendpulse.com/ oldalt üzemeltető SendPulse Inc. (220 E 23rd St #401, New York, NY 10010). Az adatszolgáltatás marketing célú.

A weboldalon használt sütik kezelésére vonatkozó tájékoztatót a Szolgáltató a https://termeszetgyogyaszkepzesek.hu/aszf.html oldalon az ÁSZF 17. pontja alatti külön tájékoztató mezőben helyezte el, amelyet a https://www.cookiebot.com/en/ oldal üzemeltetője, a Cybot A/S (Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark, Company reg. no.: DK34624607, Phone: +45 50 333 777, E-mail: mail@cookiebot.com, Website: cybot.com) kezel. A tájékoztató dinamikusan változó és személyre szabott információt tartalmaz. Ez a dinamikus tájékoztató az ÁSZF 18. pontjának tekintendő, viszont a dinamikus jellegére való tekintettel az ÁSZF kivonatában az ÁSZF 18. pontjában szereplő tájékoztató adatok nem szerepelnek. Azokat kizárólag a https://termeszetgyogyaszkepzesek.hu/aszf.html oldalon lehet megtekinteni. Az ÁSZF 18. Sütikezelési tájékoztató és hozzájárulás fejezete tartalmazza egyben az egyénre szabott sütikezelési hozzájárulás visszavonásának és módosításának a lehetőségét is. Az ÁSZF 18. pontjában szereplő szolgáltatók a sütikezelési tájékoztató szerinti adatkezelést folytatják.

A Szolgáltató semmilyen adatot nem ad ki egyéb harmadik félnek marketing célú megkeresések indításának céljából.
Amennyiben az ÁSZF 6. és 7. pontjában leírt szolgáltatások, valamint a 8., 10., 11. és 14. pontban leírt eljárások szükségessé teszik a harmadik fél felé történő adatszolgáltatást, arról a Szolgáltató az ÁSZF 16. Adatkezelési tájékoztató fejezetében vagy az ÁSZF 18. Sütikezelési tájékoztató és hozzájárulás fejezetében tájékoztatást nyújt.
A hatóságok felé történő adatszolgáltatásokról a Szolgáltató külön tájékoztatást nem ad.
Bárki, aki a https://termeszetgyogyaszkepzesek.hu weboldalt használja, magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen ÁSZF-ben és azon belül az ÁSZF 16. Adatkezelési tájékoztató fejezetében leírtakat.

A https://www.termeszetgyogyaszkepzesek.hu/jelentkezes.html oldalon található "Jelentkezem a képzésre" gombra kattintva lehet a Szolgáltató képzéseire jelentkezni.
A jelentkezési űrlap kitöltésével a jelentkező az alábbi adatokat kell, hogy megadja. Ezen adatok kezelését végzi a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, különös tekintettel a 16. pontban leírtakra.
Személyazonosító adatok: név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő.
Cím adatok: lakcím, levelezési cím.
Számlázási adatok: az adózás típusa, számlázási név, számlázási cím, adószám.
Kapcsolattartási adatok: E-mail cím, mobiltelefonszám.
Felnőttképzési adatok: legmagasabb iskolai végzettség, a választott képzés helyszíne, díja, neve, első napja és utolsó napja.
A jelentkezéshez kapcsolódó egyedi megjegyzés; nyilatkozat arról, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek; valamint nyilatkozat arról, hogy a jelentkező az adott képzés(ek)re jelentkezik, megismerte és elfogadja az ÁSZF-et.
Ezen kívül a jelentkezés során használt IP-cím is elküldésre kerül a Szolgáltatónak.

17. Hatályba lépés

Az ÁSZF jelenlegi verziója 2023. január 19-én lépett hatályba.
A hatályba lépést követően történő jogszabályi változásokat az ÁSZF rendelkezéseire vonatkozóan értelemszerűen kell alkalmazni.
A Szolgáltató bármely képzésére jelentkező és jelen ÁSZF jelenlegi vagy korábbi változata szerint szerződő résztvevőket egyszerre illetik meg a szerződéskötéskor érvényes ÁSZF-ben és a jelenlegi ÁSZF-ben foglalt jogok olyan módon, hogy a kettő közül mindig a számukra kedvezőbbet kell figyelembe venni. A Szolgáltató minden időben felelősséget vállal a korábbi ÁSZF-ek szerint kötött szerződésekért, abban az esetben is, amennyiben a Szolgáltató személye időközben változott. Ilyen esetekben az ÁSZF a jogfolytonosságot szavatolja.

18. Sütikezelési tájékoztató és hozzájárulás

Dinamikus tartalom, mely kizárólag a https://www.termeszetgyogyaszkepzesek.hu/aszf.html oldalon elérhető.

© Copyright 2023 termeszetgyogyaszkepzesek.hu - Minden jog fenntartva